PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS (SUTARTIS)


1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes  elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir elektroninės parduotuvės Dekotoma.com (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Decotoma.com  duomenų bazėje.
 

3. Pirkėjo duomenų apsauga

3.1 Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu vadovaujantis asmens duomenų apsaugos politikos taisyklėmis.
3.2 Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pirkėjo pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
3.3 Pažymėdamas varnele punktą „Prenumeruokite mūsų naujienlaiškius“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu.
3.4 Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, kuri užregistruojama elektroninėje parduotuvėje yra renkama tam, kad:

  •      apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  •      išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  •      įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  •      gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

3.5 Remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie Pirkėją) Pardavėjo buhalterinėje apskaitoje yra saugomi 10 metų.


4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus 4.4 skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.3 Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.
4.4 Prekės pagamintos pagal individualų, specialų užsakymą arba buvo pritaikytos konkrečiam pirkėjui atgal negrąžinamos.
4.5 Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.
4.6 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ar jo kopiją.
4.7 Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje ir saugiai supakuota transportavimui.
4.8 Grąžinant prekę prašome užpildyti grąžinimo formą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo vieta ir data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.
4.9 Grąžinta prekė bus įvertinta pardavėjo, pagal nurodytus reikalavimus. Jei reikalavimai bus įvykdyti, pinigai bus grąžinti į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų, nuo prekių gavimo dienos.
 

5. Pirkėjo pareigos

5.1 Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
5.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
5.3 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.


6. Pardavėjo  teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
6.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.
6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4 Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
6.5 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo.
6.6 Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7 Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.
6.8 Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje atsiranda klaidinga prekės kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą prieš tai jį informavęs.
6.9 Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.10 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.


7. Pardavėjas pareigos

7.1 Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.
7.3 Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.4 Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo raštu išdėstytais reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui (vartotojui) išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.5 Pardavėjas garantuoja prekių kokybę. Laikrodžių mechanizmui suteikiama 24 mėnesių garantija. Išlaidos susijusios su laikrodžio pristatymu pardavėjo adresu atitenka pirkėjui. Išlaidos susijusios su laikrodžio pristatymu pirkėjui atitenka pardavėjui

8. Intelektinė nuosavybė

8.1 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokio šioje internetinėje svetainėje pateikto turinio intelektinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui.
8.2 Jūs negalite naudoti šio turinio, nebent mes jums suteikėme aiškius įgaliojimus tai daryti. Mes leidžiame jums naudotis šia internetine svetaine tiek, kiek reikia pasiekti prekes.

9. Informacijos siuntimas

9.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
9.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.4 Atsižvelgiant į tai, kad jūsų pirkimas buvo įvykdytas internetu per internetinę svetainę, mes, pagal ES direktyvą Nr. 524/2013, informuojame jus, kad jūs galite kilusį ginčą spręsti neteisminiu keliu per internetinę ginčų sprendimų platformą, kurią galite rasti internete, adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.5 Remiantis galiojančiais teisės aktais, institucija, kuri sprendžia vartotojų skundus neteismine tvarka, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, pasiekiama internete www.vvtat.lt